วัดเจ็ดยอด หนึ่งในที่เที่ยวเชียงใหม่ อันทรงคุณค่าตั้งอยู่ที่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่

วัดเจ็ดยอด

หรืออาจเรียกว่า วัดเจ็ดยอด หรือชื่อเต็มทางการว่า วัดโพธารามมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ให้เราได้ท่องเที่ยวชื่นชมกับความงามของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมต่างๆ  อีกทั้งด้วยความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเส็งหรือปีงูเล็ก ก็คือ โพธิบัลลังก์ วิหารมหาโพธิเจดีย์ของอินเดีย ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ วัดเจ็ดยอด จึงทำให้วัดแห่งนี้เป็นวัดประจำปีของปีมะเส็งนั่นเอง

วัดเจ็ดยอด

ประวัติของวัดเจ็ดยอด

ช่วงเวลาของการสร้างสันนิษฐานว่าตรงกับช่วงพุทธศตวรรษที่8-12 โดยมีพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์เม็งราย เป็นผู้สถาปนาวัดเจ็ดยอดและอีกที่มาของชื่อวัดโพธารามมหาวิหาร เนื่องจากพระเจ้าติโลกราชได้ให้ข้าราชบริพารไปนำกิ่งตอนต้นโพธิ์ซึ่งนำมาจากศรีลังกาที่อยู่ ณ วัดป่าแดงหลวง มาปลูกไว้วัดเจ็ดยอด จึงเป็นชื่อของวัดโพธารามมหาวิหาร ส่วนอีกหนึ่งชื่อก็มีที่มาจากสถาปัตยกรรมสำคัญของวัด ก็คือพระสถูปเจดีย์จำนวนเจ็ดยอด นอกจากนี้ที่วัดเจ็ดยอดยังเป็นสถานที่ของการประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก

สิ่งน่าสนใจของวัดเจ็ดยอด

  • พระเจดีย์เจ็ดยอด

มีลักษณะที่แปลกพิเศษ ด้วยฐานทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเจดีย์อยู่บนฐานจำนวนเจ็ดยอด ซึ่งทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายกับมหาโพธิ์วิหารที่พุทธคยา ของประเทศอินเดีย และรอบๆ เจดีย์ก็มีปูนปั้นเทพพนม เหล่านางฟ้า และดอกไม้ต่างๆ อยู่ด้วย ในด้านล่างของเจดีย์ก็มีการประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่

วัดเจ็ดยอด
  • โพธิบัลลังก์

เป็นต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหน่อที่นำมาจากประเทศศรีลังกา และเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับขัดสมาธิ

  • พระสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช

เมื่อพระเจ้าติโลกราชทรงสวรรคต พระยอดเชียงรายราชนัดดาโปรดให้สร้างจิตกาธาน เพื่อเป็นสถานถวานพระเพลิงพระศพ จากนั้นก็ได้โปรดเกล้าให้สร้างสถูปเพื่อบรรจุพระอัฐิและพระอังคารของพระเจ้าติโลกราช ซึ่งสถูปแห่งนี้เป็นทรงมณฑปสี่เหลี่ยมย่อมุมมีซุ้มคูหาจัตุรมุข และหลังคาเป็นทรงบัวกลม

  • นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่จำลองสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น อนิมิสเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ มุจจลินทเจดีย์ และราชาตนเจดีย์ เป็นต้น